Referat fra toårsmøte i Sabeels venner i Norge

 

holdt 6. mars 2012 i Kirkens Hus, Oslo

 

 

Møtet ble åpnet ved at Hans Morten Haugen ga en kort redegjørelse for strukturen i nettverket Sabeels venner i Norge.

 

Sak 1/2012     Innkalling og dagsorden.

Innkalling og dagsorden ble godkjent

 

Sak 2/2012     Valg av møteleder

Jorun Kapstad ble valgt til møteleder

 

Sak 3/2012     Valg av referent

Marit Kromberg ble valgt til referent

 

Sak 4/2012     Toårsrapport

Toårsrapporten ble gjennomgått punktvis. Møtet uttrykte stor tilfredshet med at Hans Morten Haugen har lagt så mye arbeid i å gjøre Sabeel og Sabeels venner i Norge synlige ved å delta i den offentlige debatten. Med en mindre justering av omtalen av kartleggingen utført av Norge i Dag i forkant av Kirkeuka for fred i Palestina Israel (ICAPPI) i 2010 – kartleggingen omfattet ikke alle styremedlemmene, og presentasjonen av hva styret mente ble derfor mangelfull – ble rapporten for perioden oktober 2009 til desember 2011 godkjent.

 

Sak 5/2012     Regnskap

Regnskapet er ført av Eilert Rostrup, Karibu, og kontrollert av NKRs kontorleder Karin Thompson, som har attestert at dokumentasjonen er i orden.

 

Sak 6/2012     Valg

Hans Morten Haugen ble gjenvalgt som leder, og Eilert Rostrup som økonomiansvarlig med akklamasjon.

 

Sak 7/2102     Medlemstall og økonomisk resultat

Hvis medlemmene hadde vært flinkere til å betale sine årlige bidrag og til å snakke med andre om verdien av å støtte Sabeel, ville større gaver kunne vært oversendt Sabeel. Vi snakket litt om muligheten for å innføre purringsrutiner, inklusive det å vedlegge en giro i konvoluttene. Spørsmålet vil drøftes videre i styringsgruppa.

 

Sak 8/2012     Innspill til arbeidet videre

Hans Morten Haugen reiste spørsmålet om vi er tilfreds med den gjeldende styringsstrukturen. Hittil har det vært enighet om at Sabeels venner i Norge ikke skulle være noen egen organisasjon, men møtet ser gjerne at styringsgruppa drøfter saken igjen.